התחברות לאתר

גישה לרשימת השירים שלי

לא רשום? הרשם עכשיו

בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק!

תנאי שימוש

1. מדיניות הגנת הפרטיות

דיסי יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר דיסי או הצטרפות ו/או שימוש לשירותים שבאתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר דיסי (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

1.1. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר דיסי ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי אתר דיסי.
1.2. על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי אתר דיסי ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה אתר דיסי יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:
1.3.1.כתובת מגורים או כתובת אחרת;
1.3.2. כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;
1.3.3. לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;
1.3.4. לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש , ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר דיסי.
1.4. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אתר דיסי. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר דיסי בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
1.5. אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר דיסי בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר דיסי לכתובת האלקטרונית disi@disi.co.il ואתר דיסי ישתדל להיענות לפנייה.
1.6. אתר דיסי יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר דיסי. אתר דיסי שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.
1.7. בעת אישור אפליקציית הפייסבוק, המשתמש מצהיר כי הוא מכיר את תקנון השימוש ברשת פייסבוק לרבות תקנות פרסום על הקיר האישי וכי הוא פועל ומשתמש באפליקציה מרצונו האישי בלבד.

2. אבטחת מידע

דיסי ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש . יחד עם זאת דיסי אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך דיסי לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת דיסי.

3. דין וסמכות שיפוט

3.1. על השימוש באתר דיסי יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
3.2. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר דיסי לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר ולרבות העיתון הדיגיטלי, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע.